KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
Huzursuz bacak sendromu nedir
Huzursuz bacak sendromu nedir
Huzursuz bacak sendromu nedir
Ne gibi sorunlara neden oluyor?
  Bu haber, 22 Ocak 2010, Cuma 00:42:40 tarihinde eklenmitir.

Otururken ya da yatarken bacaklarda hissedilen ve özellikle geceleri artýþ
gösteren rahatsýzlýk ve huzursuzluk hissi týpta "Huzursuz Bacak Sendromu"
olarak adlandýrýlmaktadýr. Tam olarak nedeni bilinemeyen bu durum toplumun yaklaþýk %5-10'unda görülmektedir. Son dönemde yapýlan çalýþmalarda huzursuz bacak sendromuna sahip olan erkeklerin ereksiyon sorununa diðer erkeklere oranla daha yatkýn olduklarý bulunmuþtur. Cinsel konularda toplumu bilgilendirmeyi ve farkýndalýðý arttýrmayý amaçlayan Cinsel Saðlýk Enstitüsü Derneði (CÝSED) bu önemli konuda çok çarpýcý açýklamalar yaptý.

Ereksiyon sorunu yaþayan erkeklerin onda birinde huzursuz bacak sendromu var

Adý çok fazla bilinmese de huzursuz bacak sendromu'nun yaklaþýk toplumun
%5-10'unda görülen bir sorun olduðunu söyleyen CÝSED Genel Baþkaný Dr. A. Cem Keçe; ''Bu durumu yaþayan kiþiler özellikle otururken ya da
yattýklarýnda bacaklarýnda tarif edilmesi güç bir rahatsýzlýk hissi
duyarlar.

Bunu kasýlma, gerilme, ürperme, kaþýnma, aðrýma, yanma, karýncalanma gibi ifadelerle tarif etmeye çalýþýrlar. Bazen bu durum kollarda, ayaklarda ya da vücudun baþka bölgelerinde de ortaya çýkabilir, ancak yaygýn olarak bacaklarda görülür. Kiþi hareket halinde iken bir sorun yaþanmaz, ancak dinlendiði ya da gece yattýðý zaman ortaya çýkar.

Bu durum uykuya dalma sýrasýnda ya da uyanýkken ortaya çýkar ve kiþide o
rahatsýz edici histen kurtulmak için bacaðýný sürekli hareket ettirme isteði doðar. Bu kiþiler sürekli bacaklarýný sallarlar, yatakta rahat edemezler, uykuya dalmakta zorluk çekerler, insomnia (uykusuzluk hastalýðý) yaþayabilirler, bazen sosyal ortamlarda ve toplantýlarda da bacaklarý kontrolsüz bir þekilde hareket ettirme isteði oluþabilir. Bu kiþiler misafirliðe gitmekte, televizyon seyretmekte ve yolculuk yapmakta zorlanýrlar ve sürekli ayaða kalkýp hareket etme ihtiyacý içinde olurlar.'' dedi.

Bu sendromu yaþayan erkeklerde cinsel sorunlarýn görülme oraný da yüksek olabildiðini belirten Dr. Keçe; ''Bu kiþilerde yaþam ve uyku kalitesinin düþmesine ve depresif bir ruh haline  baðlý olarak cinsel isteksizlik ve ereksiyon sorunlarý ortaya çýkabiliyor. Cinsel Saðlýk Enstitüsü Derneði olarak 2007 den bu yana ereksiyon sorunu nedeniyle bize baþvuran 364 erkeðin 38 inde huzursuz bacak sendromunun da soruna eþlik ettiðini belirledik. Bu da yaklaþýk onda bir oraný iþaret etmektedir. Bu, önemli ve üzerinde düþünülmesi ve araþtýrmalar yapýlmasý gereken bir rakamdýr.

Þu aþamada hangisinin önce ortaya çýktýðý ve hangi mekanizmanýn iþlediði bilinmemektedir. Organik bir baðlantý olabileceði gibi, psikolojik olarak da bir iliþki söz konusu olabilir.'' diye konuþtu.

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri ,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
KEFKEN LÝMAN YUNUS, Akçaova Balý, Cebeci Köyü, KBB, ÝZMÝT YOLU KAZA, Eðercili Namýk Kemal Ýlkokulu, Recep Tayyip Erdoðan Seçim Pankartý, Paþaaðzý Sahili, Kandýra Orhan Mahallesi, Cebeci Sahili, Namazgah Barajý, Sallama Kandýralý, Yusuf Aydýn, Kocaeli Kandýralýlar Derneði 20.Ýftarý, Ömer Bayram, Aþure, VOLKAN ÞEN, BEDELLÝ PARASI, Kandýra Off Road Faciasý, Mustafa SATILMIÞ, MUSA GÖDEK KAYIP, Kerpe Kaza, Babalý Köyü Yýkým, Kocaeli Diþhekimleri Odasý, Oktay Erdoðan, Kandýra Tarým, Ziraat Bankasý Kandýra Þubesi Müdürlüðü, KANDIRA KAR YAÐIÞI, Anadolu’nun Sýcak Yüzleri, ÝBRAHÝM BODUR VEFAT ETTÝ,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN