KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
Kançevder'in Adý Deðiþti
Kançevder'in Adý Deðiþti
Kançevder'in Adý Deðiþti
Kançev-Der kongre yaptý, adý; Ýzkander olarak deðiþti, Hüseyin Öz, yeniden baþkan seçildi.
  Bu haber, 05 Nisan 2016, SALI 10:37:09 tarihinde eklenmitir.

Kançev-Der kongre yaptý, adý; Ýzkander olarak deðiþti, Hüseyin Öz, yeniden baþkan seçildi.

Kýsa adý KANÇEV-DER olan Kandýra ve Çevre Köyleri Derneði’nin olaðanüstü genel kurulu bu akþam Fuar için Sivil Toplum Merkezi’nde yapýldý.

Üyelerin ilgi gösterdikleri genel kurula CHP Ýl Sekreteri Hüseyin Acurman,  DP Kandýra Ýlçe Baþkaný Ender Altýnay, Büyükþehir Belediyesi Muhtarlar Daire Baþkaný Ali Bilgi, KOTO’yu temsilen Meclis üyesi Batuhan Üretürk, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Istrancalýlar Dernek Baþkaný Kamil Terzi,  Ýzmit Belediyesi Meclis üyeleri Sami Çýnar ve Yaþar Keskin, Kandýra Kýzýlay Þube Baþkaný Olcay Çelik, Ýzsander Baþkaný Halil Atay, Ýzmit Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Ýsmail Birdane, Lokantacýlar Odasý Baþkaný Hikmet Özdemir, Kasaplar Odasý Baþkaný Rasim Özkul ile bürokratlar katýldý.

Dönem içinde yaptýklarý çalýþmalarý anlatan dernek baþkaný Hüseyin Öz, sivil toplum örgütlerinin bazen bir dava ile bazen akrabalýk ve hemþerilik baðlarý ile bazen de bir ideal ile hareket ettiðini, güzel olanýn hepsini içinde barýndýrmak olduðunu söyledi. 1999 yýlýnda kurulan derneklerinin kendi adýna deðil, kent adýna sözü olan dernek olmak için birçok projeye imza attýðýný belirten Öz, “Olaylarý takip eden deðil yön veren, sadece soru soran deðil, cevapta arayan, fikri alýndýðýnda sessiz fikirlerini beyan eden deðil, kamuoyunu da yön veren, farklý bir ses olmak için adým atacaðýz. Siyasilere yakýnlýðýný ve uzaklýðýný halkýn taleplerine olan yakýnlýðý ile belirleyecek ve ona göre tavýr alacak, kentin öncelikleri önceliði olacak. Asýl meselemiz; gençler ve geleceðimiz olacak, gençlik etrafýndaki kuþatýlmýþlýkla mücadele olacak.” dedi.

Eðitim ve ulaþým konusundaki kentin yaþadýðý sýkýntýlarý dillendiren, çýkmak sokak arayan deðil, kent adýna çýkar yol ne ise onu ifade eden, kent esnafýnýn yaþadýðý AVM kýskacýna insaf diyen olacaklarýný belirten Öz, þöyle konuþtu:“Kendinizi bu kente ait hissediyorsanýz ne facenizde ne de baþka bir yerde ne de söylemlerinizde farklý yerlerin özlemi olsun.

Elbetteki ülkemizin her kentini farklý kýlmak mümkün deðil, ama bu kent sizin aileniz olmalý diðerleri sokaðýnýz, þehriniz. Bu kenti fýrsatlar þehri deðil, yaþadýðýmýz yarýnlarda da var olacaðýmýz ve öldüðümüzde mezar taþýnda isim bulacaðýmýz bir þehir olarak görüyoruz. Ýþte bu yüzden bu þehir hep var olmalý, bizim önceliðimiz bu olmalý ve bu kentte var olan tüm dernekler bu sevdada buluþmalýdýr.”

Þener Ýnce’nin divan baþkanlýðýný yaptýðý genel kurulda tüzük deðiþikliði ile KANÇEV-DER ismi ÝZKAN-DER(Ýzmit –Kandýra Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði) olarak deðiþtirildi, 9 olan yönetim kurulu sayýsý da 30’a çýkarýldý. 3 denetim kurul üyesi seçildi. 87 üyeden büyük bölümünün oy kullandýðý genel kurulda tek aday olan ve 3 yýldýr baþkanlýk yapan Hüseyin Öz yeniden baþkan seçildi. Kongrede, hizmetleri olan derneðin eski baþkanlarý Adnan Çýbýk, Vedat Dursun, Muhammet Ertürk, Kenan Seyrek ve Musa Demir’e teþekkür plaketleri verildi.

30 KÝÞÝLÝK YÖNETÝM KURULU

Hüseyin Öz baþkanlýðýndaki derneðin 30 kiþiden oluþan yönetim kurulu þu isimler seçildi: Hüseyin Öz(Baþkan), Muhammet Ertürk, Olcay Çelik, Samet  Þengöz, Levent Yaðýz, Lütfü Obuz, Fatih Günen, Kadir Cansever, Metin Özgül, Mehmet Kartal, Figen Çakal, Yasin Akkuþ, Turgay Yýlman, Yavuz Acar, Burhan Beþkeþ, Bülent Afacan, Erhan Baþaran, Yakup Kaya, Ahmet Balýk, Erol Sert, Cengiz Bayram, Adnan Birim, Tahir Þanlý, Adem Karaca, Fatma Sarý, Harun Bingöl, Mehmet Uçar, Hayri Çelik, Vedat Özdenizer ve Mustafa Türk. Denetim Kurulu’na Kenan Seyrek, Musa Demir ve Fuat Koç seçildi.Kaynak: Kançevder'in adý da baþkaný da deðiþti 

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri KANÇEVDER, ÝZKANDER,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
ÝBRAHÝM KARAOSMANOÐLU KANDIRA, Gürsel Tekin, KOTO Baþkaný Murat Özdað, Akçaova Mahallesi, KIDEM TAZMÝNATI NASIL HESAPLANIR, CHP KANDIRA KADIN KOLLARI, Engelliler Haftasý, u dönüþü, Modern Kandýra, Kandýra TOKÝ Evleri Nerede, Kefken Yolu Kaza, Ýstanbul Boðazý, Kandýra Yolu Cezaevi, SS.49 Nolu Minibüsçüler ve Küçük Otobüsçüler Kooperatifi, 2 B Bedelleri, Zenit, Hakan Özcan, Evcil Yılan, Kýþ Lastiði Fiyatlarý, CEBECÝ PLAJ VOLEYBOLU, Sadi Ateş, Kumcaðýz Sahili, Kandýra Lisesi, KEFKEN YUNUS BALIÐI, Kandýra Sarýsu, Kandýra Eðitim Kültür Dayanýþma ve Kalkýnma ve Derneði, Cebeci Askeri Þehitliði, Þahin Kendirci, BEDELLÝ ASKERLÝK 2018, Hakim ve Savcýlar Yüksek Kurulu,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN