KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELED?YE BA?KAN ADAYI K?M OLACAK?
Kocaeli?nin turizme aç?lan penceresi olan Kand?ra ?lçesi son 5 y?ld?r oldukça kötü yönetiliyor
KOCAEL?SPOR 2-0 MU?LASPOR
Kocaelispor, bugün konuk etti?i Mu?laspor?u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLA?IMI
AK Parti Kand?ra Belediye Ba?kan Aday Aday? Yakup Karaaslan sosyal medya hesab?ndan yapt??? payla??m
TAHIR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurba?kan? ve AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, ?stanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK
Kand?ra MHP Türkan Özcan'la Devam Dedi
Kand?ra MHP Türkan Özcan'la Devam Dedi
Kand?ra MHP Türkan Özcan\'la Devam Dedi
MHP Kand?ra ?lçe Te?kilat??n?n 11?inci ola?an genel kongresinde mevcut ba?kan Türkan Özcan, tek listeyle seçime gitti. 400 delegenin oy kullanaca?? ve 17 il delegesinin seçilece?i kongrede salonun bo? olmas?, kongrenin heyecans?zl???n? gösterdi
  Bu haber, 17 ARALIK 2014, Carsamba 15:00:55 tarihinde eklenmitir.

MHP Kand?ra ?lçe Te?kilat?’n?n 11’inci ola?an genel kongresinde mevcut ba?kan Türkan Özcan, tek listeyle seçime gitti. Özcan’a rakip ç?kmayan kongrede 400 delegenin oy kullanma hakk? bulunuyordu. Kand?ra Turan güne? Kongre Merkezi’nde gerçekle?en kongre de 17 il delegesi belirlendi. Kongreye; MYK Üyesi Saffet Sancakl?, ?l Ba?kan? Ayd?n Ünlü, eski milletvekilleri Kemal Köse, Cumali Durmu?, il ba?kan adaylar? Selim Çak?r, Sedat Ar?, MHP ?l Kad?n Kollar? Ba?kan? Behice Güner il yöneticileri, MHP Kand?ra belediye meclis üyeleri, di?er ilçe ba?kanlar? ve yakla??k 200 partili kat?ld?. MHP’nin tüm kongrelerine kat?l?m gösteren Lütfü Türkkan, bir telgraf çekerek, kat?lamayaca??n? belirtti. Ayr?ca 30 Mart Yerel Seçimlerinde MHP Kand?ra Belediye Ba?kan aday? Ahmet ?akac? kat?lmad?. Kongrede salonun bo? olmas?, kongrenin heyecans?zl???n? gösterdi.

KONGRE ÇOK HIZLI BA?LADI
Sayg? duru?u ve istiklal mar??n?n ard?ndan saat 13:00’te ba?layan kongrede divan ba?kanl???na MHP Genel Merkez MYK üyesi Saffet Sancakl? divan katipli?ine ise il yöneticisi ?zzet Erdem ve partili Filiz K?ymaz seçildi. Divan seçiminin ard?ndan MYK üyesi Saffet Sancakl?, kat?l?mc?lara Genel Ba?kan Devlet Bahçeli’nin selam?n? iletti. Ard?ndan divan katibi Filiz K?ymaz taraf?ndan MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli’nin kongrelere gönderdi?i genelge okundu. Genelgenin ard?ndan faaliyet raporlar? ve bütçeler okundu. Raporlar?n okunmas?n?n ard?ndan h?zl? bir ?ekilde konu?malara geçildi.
 
“K?MSEY? AYIRMAYA LÜKSÜMÜZ YOK”
Kongre’de ilk olarak konu?an MHP Kand?ra ?lçe Ba?kan? Türkan Özcan, ‘’Kongremiz ba?ta Kand?ra olmak üzere tüm ülkemize hay?rl?, u?urlu olsun. Kayna?t?ran bir yap?y? olu?turmak amac?yla bugün kongremizde topland?k. Kimseyi ötekile?tirmeden, herkesle yüz yüze konu?arak kadrolar?m?z? olu?turduk. Eksik kadrolarla ne kadar seçim çal??mas? yapsak ta ba?ar? göremedik. Hiç kimsenin birbirine yabanc? olmas?na gerek yok. Ald???m?z oy, 7 bin 863’tür. ?u kadro ile yan?m?za birer insan çekebilirsek biz Kand?ra’da iktidar oluruz. Kimseyi ay?rmaya lüksümüz yok. Kand?ra’da siyaset yapmak isteyen, milletvekili aday? olmak isteyen insanlar ötekile?tirilmesin. Biz Ankara’da bir Kand?ral? görmek istiyoruz’’ dedi.
 
SANCAKLI, KONU?MA HAKKI VERD?
Ard?ndan divan ba?kan? Saffet Sancakl?, il ba?kan aday? Selim Çak?r’? konu?ma yapmas? için kürsüye ça??rd?. Konu?mas?nda Çak?r, ‘’Kand?ra’da MHP’nin söz hakk?na sahip olmas?nda önemli bir yeri oldu. Biz birliktelikle birbirimize s?ms?k? sar?l?rsak ba?ar? bizimle olur. Biz olmay? ba?ar?rsak, MHP’yi ba?ar?l? k?lar?z’’ dedi. Ard?ndan konu?an eski il ba?kan? Nurdo?an Kaçar, ‘’Ben buraya misafir olarak geldim. Burada bir konu?ma yapmay? dü?ünmemi?tim. Kand?ra’da MHP bir ba?ar? yakalad?. ?n?allah bundan sonra bir olarak ba?ar?m?z? daha da üste ta??r?z. Kongremiz hay?rl?, u?urlu olsun’’ dedi. Bir di?er il ba?kan aday? Sedat Ar? ve MHP ?l Kad?n Kollar? Ba?kan? Behice Güner ise, ‘’Kongremiz hay?rl? u?urlu olsun’’ dedi.
 
 
KANDIRA’DA YOLUMUZ AÇIK
Ard?ndan söz alan MHP ?l Ba?kan? Ayd?n Ünlü, ‘’Kand?ra’da MHP olarak bir ilki becerdik. Bir uzla?ma kültürüyle bize örnek oldular. Önce ilçe ba?kan?m inand?, ben inand?m, Kand?ral?lar inand? ve ortaya bir ba?ar? ç?kt?. Bunu ba?aran te?kilatt?r. Ben Kand?ra te?kilat?ma çok te?ekkür ediyorum. Eme?i geçen herkese yüzde 25,4 oy oran? için te?ekkür ediyorum. Kand?ra’da MHP’nin önü çok aç?kt?r.
 
“H?ÇB?R ZAMAN HA?N ÇIKMADI”
Bugün 17 Aral?k. Kand?ra çok önemli bir günde kongre yap?yor. H?rs?zl?k 14 y?ld?r devam ediyor fakat, biz sadece 17-25 Aral?k tarihleri aras?nda bu h?rs?zl??? dile getiriyoruz. Kand?ra’n?n etkisini biz her zaman Kocaeli’de hissettik. MHP’nin 2015 Genel seçimlerinde Kand?ra’da çok önemli saha çal??malar? olacak. ?çinden siyasette hiçbir zaman hain ç?kmam??. 2015’te bu al?nan 7 bin oyu, Kand?ra’da 15 binlere getirece?iz’’ ifadelerine yer verdi.
 
“K?MSE ADAY OLMAKTAN KORKMASIN”
Kongre’de söz alan MYK Üyesi Saffet Sancakl?, ‘’2014 yerel seçimlerinde büyük?ehir belediye ba?kanl???na adayl???m aç?kland???nda Kand?ra MHP için çok önemli bir i? ba?ard?. Tarihinde bir ilki gerçekle?tiren Kand?ra’ya te?ekkürlerimi sunuyorum. Herkes, Kand?ra’n?n ba?ar?s?n? örnek almal?d?r. Buradan ç?kt???m?z andan itibaren 2015 seçimleri için bir insan? yan?m?za çekersek, bu oylarla partimizi çok önemli yerlere ta??r?z. Kongrelerde hiç kimse aday olmaktan korkmas?n. Bizim, birbirimizi bu kongrelerde k?rmamam?z gerekiyor. Çeki?meli kongreler ya?anmas?n? istiyoruz. Seçim bitti?i andan itibaren seçilen ki?i etraf?nda birlik olal?m. ?ktidar, en ufak h?rs?z?na bile sahip ç?kmay? biliyor. Biz kongrelerde birbirimizi k?r?yoruz’’ dedi. Konu?malar?n ard?ndan oy kullanma i?lemine geçildi. Oy kullanma i?lemine geçildikten 20 dakika sonra salonda kimseler kalmad?.
 
Türkan Özcan’?n Asil i?çe Yönetim Listesi
 
Yalç?n Ayy?ld?z, Fahri Buru?, Sezai Günay, Veysel Sert, Fatma Nilüfer Güne?, Murtez Kara, Selman Cici, Murat Acar, ?rfan Bahad?r, Sedat Elmac?, Beyhan ?en, Ramis Aydemir, Turgay Sarg?n, Ertu?rul Özcan, Onur Tuncay, Muammer Aksoy, Baki Koç, ?smail Akkurt
 
Türkan Özcan’?n Asil il Delege Listesi
 
Tükan Özcan, Zekeriya Bayrakdar, Ahmet ?akac?, Aykut Gödek, Nusret Koç, Ali R?za Çak?n, Recep Sakac?, Ensar K?l?ç, Fatma Nilüfer Güne?, Sezai Günay, Ergün Kan, Alaaddin Sezer, Beyhan ?en, Ziyaeddin ?lter, Ahmet Ate?, Güngör Koç, Fahri Buru?
Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri MHP Kand?ra ?lçe Te?kilat?, Kand?ra MHP Kongre, Türkan Özcan, Saffet Sancakl? Kand?ra, Saffet Sancakl? Haberleri, Saffet Sancakl? Nereli,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Ba??rganl?
Cebeci
Babal?
Dikili
Sar?su
Pembe Kayalar
Kovana?z?
Kapri Koyu
Kefken
Kumca??z
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZEL?M TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kand?ra Kefken Aç?klar?nda 117 Mülteci Yakaland?
Gül?en - Yatcaz Kalkcaz Orday?m
Kand?ra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Bal?kç?larla Karadeniz
Cem Y?lmaz Kand?ra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
KANDIRA SÖYLE??, I??D, Gülben Ergen, Ba??rganl? Mahallesi, KANDIRA TRAF?K KAZASI, çilek, K?rsal ve Tar?msal Alanlar ?ube Müdürü, WhatsApp ?ndir 2018, Emniyet Müdürü, KANDIRA AK PART? KADIN KOLLARI, ENES ÜNAL, KANDIRA BABALI YIKIM, Erkan Koray, Ç?FTL?K YANGIN, Adil Kurban, Kand?ra Köy Yolu, UEFA ?ampiyonlar Ligi D Grubu, Kand?ra E?itim Kültür Dayan??ma ve Kalk?nma ve Derne?i, NAMAZGAH GÜRE?LER?, Kocaeli Di?hekimleri Odas?, Kefken Yolu Kaza, hayri küçükcici, A, CEBEC? DEN?Z SUYU SICAKLI?I, BAHAR TEM?ZL???, Zisis, MHP Kand?ra ?lçe Te?kilat?, Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi, Paris Hilton, FELLAINI,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN