KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERİNİZ OLSUN
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLA?IMI
AK Parti Kand?ra Belediye Ba?kan Aday Aday? Yakup Karaaslan sosyal medya hesab?ndan yapt??? payla??m
TAH?R BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurba?kan? ve AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, ?stanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK P
?SMA?L HAKKI BURU? ADAYLIK BA?VURUSUNU YAPTI
?smail Hakk? Buru? AKP?den Kand?ra Belediye Ba?kan Aday Adayl??? için ba?vurusunuyapt?.
AY?E YOLCU : BA?KAN K?M OLMALI?
Kand?ra Haber kö?e yazarlar?ndan Ay?e Yolcu' nun 25.11.2018 tarihli kö?e yaz?s? sizlerle.
?brahim Karaosmano?lu Kand?ra'da Vatanda?lar? Dinledi
?brahim Karaosmano?lu Kand?ra'da Vatanda?lar? Dinledi
?brahim Karaosmano?lu Kand?ra\'da Vatanda?lar? Dinledi
Kocaeli Büyük?ehir Belediye Ba?kan ?brahim Karaosmano?lu ?Köylümüzün hizmetlerimizle gülmesi, bizi mutlu ediyor? dedi
  Bu haber, 15 ARALIK 2014, Pazartesi 08:11:40 tarihinde eklenmiştir.

Kocaeli Büyük?ehir Belediye Ba?kan ?brahim Karaosmano?lu “Köylümüzün hizmetlerimizle gülmesi, bizi mutlu ediyor” dedi.

Kocaeli Büyük?ehir Belediye Ba?kan? ?brahim Karaosmano?lu ve Kand?ra Belediye Ba?kan? Ünal Köken Kand?ra merkezde gezdiler. Köylü ve esnafla sohbet eden ba?kanlar, hizmetlerden dolay? köylülerden gelen te?ekkürleri ve önerileri dinlediler. Ba?kan Karaosmano?lu, pazar yerinde ki vatanda?larla sohbet ederken köylü kad?nlar?n taleplerini dinledi. Samimi ve içten geçen sohbette köylü kad?nlar, yap?lan hizmetlerden dolay? memnuniyetlerini dile getirdiler

KÖYLÜ KADINIMIZ BA? TACIDIR

Ba?kan Karaosmano?lu pazardan al?? veri? de yaparken “ Köylü kad?nlar?m?z bizim ba? tac?m?zd?r. Tar?msal ve hayvansal üretimde ki emekleri çok ciddi seviyededir. Kand?ra’da ki köylü kad?nlar?m?z?n yüzlerinde ki gülümseme, bizim için en büyük ödüldür. Onlar?n mutlu olmas? için tüm ekibimizle daha çok çal??aca??z. Köylümüzün gelece?e dönük önerilerini de dinliyoruz. Halk?m?z?n taleplerini dikkate alarak, daha güzel bir Kocaeli için mücadele edece?iz” sözlerini sarf etti.

TARIM VE HAYVANCILIKTA GEL??ME KAYDETT?K

Ba?kan ?brahim Karaosmano?lu “Büyük?ehir Belediyesi olarak Tar?m sektöründe verimlili?in ve üretimin art?r?lmas?, üretici gelirlerinin istikrara kavu?turulmas? için projeler geli?tiriyoruz. E?itimlerimiz ve desteklerimiz köylülerimize sürecektir. Üretimde verimlili?in art?r?lmas? da önceli?imiz olacakt?r. ?nan?yorum ki gelecekte Kand?ra’da ki tar?msal ürünlerin ülke pazarlar?nda daha fazla de?erlendirilecektir. Hükümetimizin köylülerimiz için ç?kartt??? tar?m sigortas? yoluyla çiftçilerimiz, olu?abilecek do?al afet kay?plar?na kar?? da korunmu?tur. Hayvanc?l?kta yüksek verimli kültür ?rk hayvanlar?n?n say?s?n?n artt?r?lmas? gere?ine inan?yorum. Köylülere verdi?imiz veteriner deste?inin bu konuda önemini bir kez daha vurgulamak isterim” ifadelerini kulland?.

KÖYLÜMÜZE DESTE??M?Z SÜRECEKT?R

Tar?msal ve Hayvansal alanda köylümüze birçok destek verdiklerini ifade eden Ba?kan Karaosmano?lu “ Köylümüze verilen e?itimler, toprak analiz verileri, modern hayvanc?l?k ve ça?da? sera yöntemleri halk?m?za de?er katacakt?r. Yap?lan hibeler, verilecek tohumlar ve fideler köylümüze destek olmak içindir. Yak?n zamanda da??tt???m?z çilek fideleri ve yavru hindilerde köylümüzün üretimine katk? sa?layacakt?r. Tarlada ki ürünlerin pazarlara daha rahat yay?lmas? için köylü pazarlar?n?n kurulmas? için çaba sarf ettik. Kand?ra G?da ?htisas ve Organize Sanayi bölgesi, Kand?ra’m?za ve köylümüze katk? sa?layacakt?r. Ürettiklerini daha rahat pazarlamalar? için köylümüze hizmet edecektir. Belediyemizin mühendis ve teknisyenleri sizlere her zaman hizmet verecektir” aç?klamalar?n? yapt?.

B?Z GÜCÜMÜZÜ M?LLET?N EFEND?S? KÖYLÜDEN ALIYORUZ

Ba?kan Karaosmano?lu pazarda ki halk?n önerilerini de dinlerken ” Köylümüz inan?yorum ki ?u anda gerçekten milletin efendisi olmu?tur. Bizler çal??ma heyecan?m?z? ve gücümüzü bu ülkenin gerçek sahibi köylümüzden ve halk?m?zdan al?yoruz. Onun için tek amac?m?z köylümüzün mutlu oldu?unu görmektir” dedi.

Yorumlar


Adınız (Yorumda görünecek) :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri Karaosmano?lu, Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi, Kand?ra Belediyesi, KANDIRA BELED?YES?,
Günün Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Ba??rganl?
Cebeci
Babal?
Dikili
Sar?su
Pembe Kayalar
Kovana?z?
Kapri Koyu
Kefken
Kumca??z
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZEL?M TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kand?ra Kefken Aç?klar?nda 117 Mülteci Yakaland?
Gül?en - Yatcaz Kalkcaz Orday?m
Kand?ra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Bal?kç?larla Karadeniz
Cem Y?lmaz Kand?ra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tümünü Göster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
Paris Hilton, Kand?ra Güre?leri, Bayram Namaz? K?l?n???, Kocaeli Su ve Kanalizasyon ?daresi, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve Medyam?z, Apple, Kand?ra Lisesi Mezunlar? Derne?i, kand?ra gb, Kerpe Klip, kuyumcu, Bal?kesirspor , KANAL?ZASYN ARIZASI KOVANA?ZI, Ar?tma Tesisi, Kocaeli Bilrikspor, Kaymaz Erikli Köyü, Mavi Bayrak, THY Hosteslik S?nav?, tokat, Kand?ra Küçükler Köyü, ?kramiye Ödemeleri, Pierre Webo, Opr. Uz. Dr. ?smail Ege Suba??, KANDIRA BE?KE?, Deniz Uça?? Fiyatlar?, e-Devlet Miras Sorgulama, Sertan Kulaç, Kefken Liman?, Akçaova Mahallesi, AY?E YOLCU 09.09.2018, Niyazi Yelkencio?lu,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandıra Haber Facebook Kandıra Haber Twitter Kandıra Haber Haber Akışı Kandıra Haber Youtube Kandıra Haber Foto Galeri Kandıra Haber Video Galeri © Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakkı saklıdır.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ÖZCAN